Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy Zawoja - etap I

Fundusze Europejskie Unia Europejska

O projekcie

Projekt Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I ma na celu kompleksowe rozwiązanie kwestii dotyczących systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Zawoja. Obecna sytuacja w gminie to: Niski stopień (18%) skanalizowania , przestarzała oczyszczalnia ścieków w Zawoi Centrum, zagrożenie dla środowiska naturalnego, brak ciągłego dostępu do wody pitnej mieszkańców gminy. Pogarszający się systematycznie stan sanitarny gminy.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zawoja. Działania objęte Projektem przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie systemu odprowadzania ścieków z terenu miejscowości Zawoja oraz Skawica. Budowa ma na celu osiągnięcie określonych w prawie polskim i UE parametrów ścieków oczyszczonych oraz likwidacji bezodpływowych zbiorników, a przede wszystkim wyeliminuje odprowadzenie ścieków do gleby i wód, w tym do rzeki Skawicy. Przyczyni się do osiągnięcia stopnia skanalizowania obszaru Projektu., spełniającego wymogi Dyrektywy 91/271/ewg z dnia 21.05.1991r. oraz prawa polskiego. Likwidacja oczyszczalni ścieków osiągnęła ”śmierć techniczną”. Po likwidacji oczyszczalni ścieków Zawoja Centrum, ścieki z terenu gminy Zawoja trafią do planowanej dobudowy oczyszczalni ścieków w Makowie Podhalańskim, która jest na etapie uzgodnień. Oczyszczalnia będzie spełniać wymogi rozporządzenia jak dla aglomeracji powyżej 15000 RLM. Do czasu zakończenia budowy, tj. do 2020r. i po zlikwidowaniu oczyszczalni ścieków Zawoja Centrum, ścieki kierowane będą poprzez projektowaną przepompownię pod rzeką Skawicą na oczyszczalnię ścieków w Suchej Beskidzkiej, która spełnia wymogi dyrektyw i rozporządzenia w zakresie parametrów oczyszczonych ścieków. Budowa ujęcia wód podziemnych ma na celu likwidację zużytego technicznie ujęcia wód powierzchniowych na potoku Jastrzębiec. Produktem dla projektu jest sieć kanalizacyjna o dł. 43, 68 km, a rezultatem przyłączenie 4722 osób (RLM), przyłączenie nowych użytkowników sieci 5191 RLM, wielkość ładunku 5191 RLM i zaopatrzenie w wodę dodatkowo 540 osób.

Konieczność realizacji projektu odpowiada na zdiagnozowane potrzeby w kontekście zapewnienia mieszkańcom usług w zakresie odbioru ścieków.

Zakres prac:

  • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica o dł. 18,679 km
  • budowa przepompowni ścieków i stacji zlewnej w Skawicy
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja o dł. 25 km
  • likwidacja oczyszczalni ścieków Zawoja Centrum
  • budowa ujęcia wód podziemnych – studnia głębinowa w Zawoi Centrum

Całkowity budżet projektu:

36 586 485,82 PLN

Wydatki kwalifikowane:

29 609 290,00 PLN

Dofinansowanie z UE

18 875 922, 37 PLN